Skip links

CDA, PVM, LPM en CVP stellen opnieuw vragen over ‘De Karosseer’ na ontwijkende antwoorden wethouder

Deze vragen zijn gesteld namens CDA, PVM LPM en CVP

Op 18 december 2012 is de gang van zaken rondom de Karosseer in de gemeenteraad van Maastricht behandeld. Dit gebeurde naar aanleiding van schriftelijke bewijzen, die onverwacht naar buiten zijn gekomen met betrekking tot gigantische vergoedingen aan bewoners van de Vinkenslag/Karosseer en overeenkomsten met woonwagenbewoners waarvan de gemeenteraad geen wee had en ook niet kon hebben.

Het merendeel van de oppositiepartijen heeft een volledig dossier en specifieke stukken opgevraagd ter voorbereiding van bovengenoemde raadsvergadering, teneinde zich een helder beeld te kunnen vormen over hetgeen de auditcommissie Efrosubsidie de gemeente Maastricht rondom de aanpak van dit project ‘ten laste legt’.

Vanwege het feit, dat er geen volledig dossier werd aangeleverd vóór de raadsvergadering en er dus belangrijke documenten ontbraken; vele stukken vertrouwelijk waren; het niet mogelijk was om deze stukken in een zeer kort tijdsbestek ter inzage te krijgen en te bestuderen; plus het feit dat in de weken ná de raadsvergadering nog stukken van belang aan de raad werden toegezonden, die zij vóóraf hadden moeten krijgen, is er veel onduidelijkheid gebleven.

Eveneens vanwege het feit, dat tijdens de gemeenteraadsvergadering de wethouder vragen niet of ontwijkend heeft beantwoord en omdat de bevolking een gedegen inzicht wil krijgen in deze ‘bonnetjesaffaire’, de overeenkomsten met de woonwagenbewoners en het verdere verloop van de kwestie Karosseer, zijn onderstaande vragen aan het college van de gemeente Maastricht voorgelegd. Namens CDA Maastricht heeft fractievoorzitter Vivianne Heijnen de vragen ondertekend. Andere deelnemende partijen zijn LPM, CVP en PVM.

Artikel 39-vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

 

 1. In de brief* d.d. 27 november 2012 staat dat deze brief een bevestiging is van het besluit het project de Karosseer uit de betaalaanvraag terug te trekken.
  Op welke datum is dat besluit dan genomen?
  Is de gemeente al eerder schriftelijk, mondeling of per email op de hoogte gebracht? Indien ja, wanneer en waarom is de raad hiervan niet direct in kennis gesteld in het kader van de actieve informatieplicht van de wethouder?

 

 1. Waarom heeft u deze brief niet vóór de raadsvergadering van 18 december aan de raad ter beschikking gesteld?

 

 1. Waarom heeft u de raad niet ingelicht over het feit, dat u zonder facturen werkt en hoe luidt de tekst van de Efrosubsidie betreffende de wijze van het afleggen van verantwoording over de besteding van de Efrosubsidie?

 

 1. Op welke datum heeft de gemeente Maastricht bezwaar ingediend tegen het besluit van terugtrekking betaalaanvraag en wanneer liep deze termijn ten einde en waarom heeft u de Raad niet over dit bezwaar ingelicht?

 

 1. Stel u heeft geen bezwaar ingediend: wat is de reden dat u geen bezwaar heeft ingediend en waarom is de Raad hier niet over ingelicht?

 

 1. De audit-commissie geeft aan dat de betaalaanvraag z.s.m. ingetrokken dient te worden om de andere subsidieaanvragen van projecten in Zuid Nederland niet in gevaar te brengen; de audit commissie heeft twijfels over het gezond financieel management, de constateringen van de EC en de AA etc. Vond u het dan toch nog bestuurlijk verantwoord c.q. reëel om bezwaar in te dienen?

 

 1. Tijdens de raadsvergadering gaf de wethouder aan, dat de subsidieaanvraag niet is ingetrokken. Toch staat bovenaan de brief vermeld dat het om een besluit gaat tot terugtrekking project Karosseer betaalaanvraag (waar weliswaar bezwaar tegen aangetekend kan worden). Kunt u uitleggen waarom volgens u een besluit tot terugtrekking van het project de Karosseer niet betekent dat de subsidieaanvraag van de baan is? Op basis waarvan denkt u nog succesvol bezwaar te kunnen maken?

 

 1. Kunt u uitleggen dat ondanks het besluit terugtrekking project Karosseer uit de betaalaanvraag, de aanspraak op de € 4 mln. dan toch nog doorloopt en niet tegelijkertijd stopt met de terugtrekking?

 

 1. Als een betaalaanvraag van project de Karosseer is teruggetrokken, kan zo’n betaalaanvraag m.b.t. hetzelfde project weer opnieuw worden ingediend en wat is de termijn waarbinnen dat moet gebeuren?

 

 1. Als op de maandag (17 december) vóór de raadsvergadering de subsidieaanvraag project Karosseer niet meer op de site van OP Zuid staat vermeld, waarom gaf u tijdens de Raadsvergadering d.d. 18 december dan aan, dat het project Karosseer wel nog meedoet m.b.t. de Efro-subsidie?
 2. In de brief van 20 november van de beheersautoriteit voor de provincies Noord Brabant, Zeeland en Limburg staat vermeld: “wij hebben op 7 november bestuurlijk overleg gevoerd over de problematiek rondom het project de Karosseer”.
  Waarom heeft u de Raad toen niet direct in kennis gesteld van deze problematiek in het kader van de actieve informatieplicht?

 

 1. Op 14 november 2012 is er volgens de zojuist vermelde brief een overleg geweest met de ambtelijke vertegenwoordigers van zowel de gemeente, de beheersautoriteit als de rijksauditdienst.
  Waarom heeft u de Raad hiervan toen niet direct in kennis gesteld in het kader van de actieve informatieplicht? Wat was het resultaat van dit overleg?

 

 1. In deze brief staat ook vermeld dat als volgende stap een gezamenlijk overleg tussen de beheersautoriteit, de rijksauditdienst en de Europese auditors heeft plaatsgevonden.
  Wat was de datum van dit overleg en waarom heeft u de raad hier niet actief over geïnformeerd?

 

 1. Op 20 november 2012 (aangehaald in voormelde brief) is er ambtelijk een brief van H. Fokke uitgegaan,  gericht aan OP Zuid p/a  Prov. Brabant, waarin staat vermeld dat de gemeente begrip heeft voor het besluit van terugtrekking betaalaanvraag van het project de Karosseer. Waarom heeft u de Raad niet per direct actief hierover geïnformeerd?

 

 1. De AA geeft aan, dat een oordeel over de rechtmatigheid voor 1 jan.2013 geen haalbare kaart is, terwijl de bezwaartermijn eindigt op 7 januari.  Waarom is de datum van 1 januari 2013 van belang voor dit onderzoek? Betekent dit dat het onderzoek naar rechtmatigheid na die datum wordt gestopt?

 

 1. Is het zo, dat door intrekking van de betaalaanvraag van de Karosseer of door het achterwege laten van het indienen van het bezwaar het onderzoek naar de rechtmatigheid niet zal worden afgerond/zal worden gestaakt en de resultaten m.b.t. de rechtmatigheid niet naar buiten zullen komen?

 

 1. Welke dekking heeft u voor het tekort van € 4 mln. wegens het wegvallen van de Efro-subsidie plus het € 1 mln. tekort, dat dreigt te ontstaan indien de 3 families in kwestie niet door het Bibob onderzoek komen en de gemeente wederom € 1 mln. aan verplaatsingskosten moet betalen? Indien het bezwaar wordt afgewezen, hoe denkt u het ontstane tekort in de begroting te kunnen dichten?

 

 1. Welke consequenties heeft de rechtsongelijkheid, die is ontstaan doordat de ondernemer die niet op de Karosseer woont zelf het Bibob onderzoek moeten betalen en dat er een afspraak ligt dat de kosten van het bibobonderzoek van de ondernemers van de Karosseer voor rekening van de gemeente komt? Zie brief van Kon. Horeca Nederland, afdeling Heuvelland Maastricht.

 

 1. U gaf aan het project UWC naar voren te schuiven als oplossing voor het ontstane tekort van € 4 mln. Voor het UWC heeft u een Efro-subsidie van € 6 mln. ingediend. Is deze subsidie inmiddels toegekend en hoe kan dit project in de plaats geschoven worden van de Karosseer?

 

 1. De burgers en ondergetekenden willen graag verder vernemen hoe u deze kwestie gaat afwikkelen? Komt er nog openheid van zaken en uitleg over het niet kunnen overleggen van facturen, de hoge verplaatsingskosten, vergoedingen voor bibob en bouwleges en de daartoe opgestelde overeenkomsten?

 

*Zie de brief d.d. 27 november 2012 afkomstig van de beheersautoriteit Noord Brabant Zeeland en Limburg, gericht aan de heer F. Seijben ambtenaar van de gemeente Maastricht met als onderwerp onderwerp: besluit tot terugtrekking van het project bedrijventerrein De Karosseer nr. 33S.005 PROJ-00116 uit de betaalaanvraag van het operationeel programma Zuid-Nederland (OPZuid) van de beheersautoriteit Noord Brabant Zeeland en Limburg.

Leave a comment