Skip links

CDA Maastricht stelt maatregelen voor na verontrustende signalen taxibranche

jos_gorrenOp 23 oktober 2013 ontving u een brief van een aantal taxiondernemers uit Maastricht. In deze brief spreken zij hun bezorgdheid uit over de gang van zaken binnen de Maastrichtse taxiwereld.

De reden waarom het CDA Maastricht hierover aan de bel trekt, is dat wij steeds vaker van klanten, maar ook vanuit de taxibedrijven zelf, signalen ontvangen dat de klantvriendelijkheid en service die geboden wordt zienderogen afneemt.

Zo zijn er steeds meer taxibedrijven die chauffeurs in dienst nemen, die de straten in Maastricht niet kennen, onze Nederlandse taal niet of nauwelijks beheersen en chauffeurs die bewust omrijden om hogere ritprijzen te kunnen berekenen. Steeds vaker nemen zij de standplaats volgorde niet in acht omdat de rit die een klant vraagt te kort is en zij daardoor te weinig verdienen. Zij verwijzen dan naar de taxi achter hen. Hierdoor ontstaan er onder de chauffeurs steeds vaker handtastelijkheden en scheldpartijen en je zult er dan als klant maar naast staan.

Vroeger stelde iedere gemeente haar eigen taxibeleid vast. Tegenwoordig wordt dit aan de hand van landelijk beleid geregeld in een taxiwet. In deze wet staat tevens dat een gemeente aanvullende bevoegdheden mag regelen via artikel 82a. Deze aanvulling helpt gemeenten in te grijpen bij mismanagement en een gemeente kan dus lokaal kwaliteitseisen stellen aan taxiondernemers. Vooral door de toename van de excessen in deze branche is het CDA Maastricht van mening dat er van deze mogelijkheid gebruik gemaakt moet worden en er moet worden ingezet op een strakke regie op een nog op te richten taxiorganisatie. In Amsterdam is gebleken dat deze aanpak een positieve werking heeft gehad op de taxibranche aldaar. Taxibedrijven die dan mee willen profiteren van de Maastrichtse markt zouden aangesloten moeten zijn bij een zogenaamde ’toegelaten taxiorganisatie’, in het kort TTO genaamd. Als blijkt dat bedrijven niet willen of kunnen voldoen aan de door de gemeente en TTO gestelde voorschriften, dan volgt een berisping, schorsing en uiteindelijk kan dit leiden tot het intrekken van de vergunning om over de busbaan te rijden of gebruik te maken van de ingestelde gemeentelijke standplaatsen.

mat_brull

Het CDA Maastricht kiest duidelijk voor kwaliteit in plaats van kwantiteit. Taxi bedrijven zijn immers onze ambassadeurs bij uitstek. Om duidelijk te laten zien aan klanten dat het een bij het TTO aangesloten bedrijf betreft, zou een Maastrichts keurmerk kunnen worden ingesteld voor bedrijven die zich houden aan de regels van service, klantvriendelijkheid en eerlijke ritprijzen.

Daarnaast heeft het CDA recentelijk vanuit de pers vernomen dat ook een Maastrichts taxibedrijf zich schuldig zou hebben gemaakt aan het niet afdragen van werknemerspremies. Als dit klopt dan verrot dit de Maastrichtse taxibranche van binnenuit en schaadt het het Maastrichtse imago. Omdat ook u als b&w gebruik maakt van taxidiensten voor zakelijke ritten, gaan wij ervan uit dat u er op toe ziet dat zo’n bedrijf wel aan alle verplichtingen voldoet.

Het CDA gaat er van uit dat ook het college inzet op kwaliteit. Wij vragen dan ook van u actie om op korte termijn te kiezen voor het instellen van een TTO. De Maastrichtse gastvrijheid en uitstraling begint immers bij een fatsoenlijke en eerlijke behandeling voor onze inwoners, gasten en bedrijven.

Jos Gorren & Mat Brüll

Leave a comment