Skip links

Bijdrage CDA binnen de begroting 2020

De gemeentebegroting 2020 stond afgelopen dinsdag op de agenda. Maastricht staat voor een tekort van 10,5 miljoen euro in 2020 en structurele tekorten in de jaren daarna. Het CDA is kritisch maar zet ook de schouders onder deze grote opgave. 

Het betoog van CDA fractievoorzitter Niels Peeters tijdens het begrotingsdebat op 12 november:

U kunt hier de bijdrage op video zien en terug luisteren.

In juli van dit jaar heb ik hier met gepaste trots uitgesproken dat de ambities vanuit het coalitieakkoord voorzien waren van de benodigde middelen. ‘Aon de geng’ zou je zeggen.

De CDA-fractie was dan ook teleurgesteld toen de begroting 2020 werd gepresenteerd. Bij de behandeling van de kaderbrief 2019 werd immers nauwelijks iets vermeld over het sociaal domein, alleen dat de financiële situatie gezonder moest en we aan de slag bleven met de draaiknoppen. Nu enkele maanden verder staan we voor een niet misselijke taakstelling omwille van financiële tegenslagen in het sociaal domein. En dat met de wetenschap dat we in een hoogconjunctuur zitten en de bleeders bekend waren.

De vraag die dan opkomt is hoe kan dit?

En waarom is dit pas zo laat bekend geworden? Ligt het aan het aantal aanbieders?

Het roept de vraag bij onze fractie op of de gemeente wel in control is. We maken ons grote zorgen. De eerste reacties uit het college namen dit gevoel niet weg. Neem de beantwoording op de Bestuursrapportage, het niet kunnen beantwoorden van technische vragen en het niet kunnen geven van een overzicht van de diverse regelingen.

De oproep van het college om een gedegen bezuinigingsproces te starten en dit vooral een gezamenlijke exercitie te laten zijn onderschrijven wij. Voor het CDA staat voorop dat wil je een goed proces doorlopen je allereerst een zo goed en volledig mogelijk inzicht moet hebben in de oorzaken van de tekorten. Daaruit moet ook naar voren komen welke regelingen we hebben en wat daarvan de werking (resultaten zijn) is. Zonder deze analyse kom je niet in control.

Primair ligt de opgave, zoeken naar oplossingen, in het sociaal domein.

Het CDA vindt dat de gemeenteraad richting moet geven aan het bezuiniginsproces. Bij aanvang van de door het rijk naar gemeenten overgehevelde zorgtaken was de blik vooral gericht op de continuering van de zorg. Nu zullen we met z’n allen de aandacht moeten richten op het betaalbaar houden van deze zorg zonder dat aan de kwaliteit afbreuk wordt gedaan en mogelijk zelfs verder verbetert.

In het coalitieakkoord staat dat we doorgaan met projecten die het goed doen maar moeten stoppen met te investeren in zaken die niet goed lopen. Discussie over wat we wel blijven doen en wat niet is onvermijdbaar. Er zullen moeilijke keuzes gemaakt moeten worden om tekorten een halt toe te roepen en te dichten. Niets doen is geen optie, want dan zullen tekorten in de toekomst blijven toenemen en we kunnen niet uit reserves blijven putten. Dat houdt een keer op.

Om dit gedegen te doen dienen wij een motie in om periodiek geanonimiseerde praktijkvoorbeelden te behandelen in de raad. Hiermee krijgen wij als gemeenteraad meer grip en inzicht op het sociaal domein en kunnen we beter waarborgen dat alle Maastrichtenaren ook die zorg krijgen die ze nodig hebben.

Maar buiten deze grote opgave in het sociaal domein gaat er ook veel goed in onze stad. Dat wil ik ook benadrukken. De stad staat er economisch goed voor, er wordt gebouwd en ontwikkeld. De Middenzaal voor onze amateurgezelschappen zal vorm krijgen. Een belangrijk wens van het CDA. Een lang verwacht en noodzakelijk fietsplan zal worden opgeleverd. Onderwijshuisvesting heeft prioriteit. Groenonderhoud wordt verbeterd. De burgerbegroting zal van start gaan en we kunnen onze jeugd gaan waarderen met het bij de Kaderbrief aangenomen jeugdlintje.

Wonen

De eerste resultaten van het huisvestingsbeleid studenten zijn positief. Wooncorporaties investeren weer flink in diverse nieuwe wijkprojecten. Denk aan Pottenberg, Malpertuis maar ook niet te vergeten sociale woningbouw aan de Groene Loper. Een gevarieerd woningaanbod aan de Groene Loper, mogelijk gemaakt doordat gemeente en woningcorporaties samen optrekken. Differentiatie van woningaanbod. Wat het CDA betreft cruciaal om buurten levendig te houden. Daarom hebben wij als CDA hier de afgelopen tijd steeds weer op gehamerd. Voorzitter, wij vragen het college werk te maken van een gevarieerd woonaanbod waarbij nadrukkelijk aandacht wordt gevraagd om woningen voor senioren en de starters. Het middensegment. Omwille van de groep starters dienen wij de motie in over de Starterslening. Specifieker het aansluiten van Maastricht bij het Limburgse startersfonds.

Kloppende harten

CDA Maastricht is groot voorstander van behoud en vergroten van saamhorigheid in wijken en buurten. Realiseer laagdrempelige voorzieningen en ontmoetingsplekken. Een kloppend hart in elke buurt. Buurthuizen, sportkantines, cultuurhuizen, kindcentra etc. vormen deze kloppende harten. Wel dienen we te waken dat de kloppende harten elkaar niet beconcurreren. In dit kader extra aandacht voor de relatie huiskamers vs. Gemeenschapshuizen. Ons bereiken steeds vaker signalen dat in buurten een stapeling van initiatieven ontstaat. Elkaar versterken door samen te werken levert een betere uitkomst dan het stapelen van initiatieven op meerdere locaties. Vraag aan het college waarom niet ingezet wordt om huiskamerinitiatieven te laten landen in de gemeenschapshuizen? Het mengen van bestaande netwerken en sociale initiatieven sluit namelijk aan bij het idee van een sterk toekomstbestendig kloppend hart met laagdrempelige loketten.

Daarnaast is betrokkenheid van de burgers een belangrijke pijler. Waardeer wijkinitiatieven. Samen werken aan het vormgeven van de openbare ruimte. In dat kader dienen wij de motie buiten-schaakspel in. Wij vinden schaken in de openbare ruimte van toegevoegde waarde voor Maastricht.

Als laatste voorzitter toch weer aandacht voor een ouderenloket/-telefoon. Het blijft voor veel senioren een hels karwei om de weg te vinden in al die regelingen en voorzieningen die door gemeente en rijk worden aangeboden. Al heel lang is dit iets dat aangekaart wordt door het CDA. Hierover hebben wij ook een voorstel gedeeld met de wethouder Janssen. Daarom verneem ik graag van het college wat zij gaat doen om deze zoektocht voor senioren beter te faciliteren?      

Kortom er zijn uitdagingen, er liggen kansen en er wachten opgaven. Met als uiteindelijke doel die stad te realiseren die we graag willen doorgeven!

Niels Peeters

Fractievoorzitter CDA Maastricht

Leave a comment