Skip links

Algemene Leden Vergadering (ALV): 22 April

Beste leden van het CDA, afdeling Maastricht,

Graag nodig ik u uit voor onze volgende Algemene LedenVergadering (ALV) op maandag 22 april in de Groote Sociëteit aan het Vrijthof te Maastricht, inloop vanaf 19.30 en aanvang 20.00 uur.

Zoals u weet hebben we kandidaten opgeroepen om zich aan te melden voor de groslijst en is deze inmiddels alweer goed gevuld. De groslijst dient als basis voor de concept-kieslijst.

Het bestuur heeft een Selectiecommissie geïnstalleerd die de concept-kieslijst voorbereidt. De selectiecommissie bestaat uit Mirjam Depondt, Luc Winants, Meindert Pot en Louis Daems. Zij worden geassisteerd door Hannes van Roosmalen en Joep Ottenheijm.

Volgens de reglementen van het CDA is de lijsttrekker de adviseur van de Selectiecommissie. Daarom is het belangrijk dat we een lijsttrekker aanwijzen die ons naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 leidt. Het bestuur van het CDA afdeling Maastricht draagt voor deze post unaniem Vivianne Heijnen voor als kandidaat-lijsttrekker. We vragen daarvoor instemming van de Algemene Leden Vergadering. Tegenkandidaten kunnen tot uiterlijk 72 uur  vóór aanvang van de Algemene Ledenvergadering schriftelijk voorgedragen worden bij het bestuur.(Voordracht door minimaal vijf leden tezamen ondertekend).

 

Tweede oproep !

We willen binnenkort overgaan op het versturen van e-mails in plaats van brieven.

Dan kunnen wij meer informatie, sneller en tegen veel lagere kosten opsturen.

Gaarne uw e-mailadres kenbaar maken aan het secretariaat:  secretaris@cda-maastricht.nl .

Wilt u onze informatie via de post blijven ontvangen, dan kan dat! Laat het even weten op een ALV aan ondergetekende of stuur een briefje met uw verzoek naar onderstaand adres.

Als u niet reageert zal de toezending van informatie via de post stoppen.

 

Agenda Algemene ledenvergadering:

 

  1. opening
  2. vaststelling agenda
  3. notulen ALV 26-2-2013
  4. mededelingen bestuur
  5. uit de fractie
  6. verslag Denktank Maastricht door Theo Thuis
  7. informatie met betrekking tot ons verkiezingsprogramma
  8. verkiezing lijsttrekker gemeenteraadsverkiezingen 2014
  9. rondvraag
  10. sluiting

Na afloop wordt u uitgenodigd voor een gezellig samenzijn.

 

Met vriendelijke groet,

namens de afdeling CDA-Maastricht,

 

Hanno Hage,

voorzitter.

 

Susserweg 5, 6213 NE Maastricht.      Email :  voorzitter@cda-maastricht.nl

Leave a comment