Skip links

Afvalcoaches en Social Return, samen op weg naar een circulaire economie.

Het “beleidsplan huishoudelijk afval 2016-2020” is opgesteld ter opvolging van het afvalbeleidsplan 2011-2015 en ter invulling van nieuw rijksbeleid.

Rode draad in het plan is “Circulaire Economie”: een economisch systeem dat de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen centraal stelt en zo afval minimaliseert. Hergebruik van afval levert een substantiële bijdrage aan onze ambitie om een “klimaatneutrale stad” te worden.

De raad heeft eerder als ambitie aangegeven: “Maastricht afvalloos in 2030” en VANG-beleid (Van Afval Naar Grondstof). Kern van dat beleid is zo veel mogelijk hergebruik van producten en grondstoffen en zo weinig mogelijk afval.

Voor 2020 wordt voorgesteld de ambitie – als tussendoelstelling – te bepalen op halvering van het aantal kg huishoudelijk restafval per inwoner per jaar (van 114 naar 57). Daarmee stijgt het gemeentelijke recylingspercentage van 72 naar 85.

 

Er zijn afspraken gemaakt over (Sociale) werkgelegenheid: een systeem waarbij de inzameling, sortering en verwerking van afvalstromen zoveel mogelijk (sociale) werkgelegenheid oplevert + waarbij die werk­gelegenheid zoveel mogelijk lokaal / regionaal ingevuld wordt.

 

Het halen van de doelstellingen voor 2020 en 2030 vereist ingrepen in inzamelsystemen en met name

Gedrags­­beïnvloeding van de burgers. De jaren 2016 en 2017 zal worden gebruikt om via burgerparticipatie maatwerk voor te bereiden. Op basis daarvan zal de raad in 2018 verdere besluiten nemen.

 

Om de ambitie van reductie van het restafval te realiseren, is een gedragsverandering van een groot deel van de mensen echt noodzakelijk. Om dit te bereiken hebben wij veel mensen (handjes) nodig die deur aan deur mensen voorlichten en helpen.

 

Op dit moment loopt er in Maastricht een pilot m.b.t. afvalcoaches in drie wijken en moeten wij afwachten wat het resultaat hiervan is.

 

Gezien bovenstaande opmerkingen hebben wij een verzoek en stellen de volgende vragen aan het College:

 

  1. Bent u het met het CDA eens dat gedragsverandering in de wijken een arbeidsintensieve aanpak vraagt, zodat mensen minder huishoudelijk afval gaan aanbieden?
  2. Bent u op de hoogte van het projectplan Pilot Afvalcoaches gemeente Heerlen en RD4?
  3. Kunnen wij in onze gemeente ook in navolging hiervan een plan opstellen waarin mensen met behoud van uitkering op vrijwillige basis en onder begeleiding van professionals medewerking hieraan gaan verlenen?
  4. Bent u het met ons eens dat deze mensen hun positie versterken en hun kans op betaald werk vergroten?
  5. Mogen wij een verzoek aan u doen om met Heerlen contact op te nemen en te bezien of dit plan ingepast kan worden in het vervolg van ons afvalbeleid?

 

 

Wij willen het college vragen om alle informatie te verzamelen vanuit de ambtelijke organisatie in Heerlen en reinigingsdienst RD4 en vervolgens onze vragen te beantwoorden.

 

Dit alles in het belang van de burgers die wij vertegenwoordigen.

 

In afwachting van uw antwoord.

 

 

Met vriendelijke groet,

 

Namens de CDA-fractie: Peter Geelen, 0631920060

Leave a comment